If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du sidder bag et internet-filter, skal du sikre, at domænerne *. kastatic.org og *.kasandbox.org ikke er blokeret.

Hovedindhold

Faktorisering af andengradspolynomier: Første og anden kvadratsætning

Lær at faktorisere andengradspolynomier med "første og anden kvadratsætning". For eksempel, skriv x² + 6x + 9 som (x + 3)²
At faktorisere et polynomium betyder at skrive det som et produkt af to eller flere polynomier. Vi kan betragte det som det omvendte af at gange polynomier sammen.
I denne artikel lærer vi at faktorisere tre-leddede størrelser, som er kvadrattal. Dette er den omvendte proces af kvadratet på en toleddet størrelse, som svarer til første og anden kvadratsætning.

Introduktion: Faktorisering med første og anden kvadratsætning

Til at gange enhvert toleddet udtryk ud, kan vi benytte en af de følgende kvadratsætninger.
  • (a+b)2=a2+2ab+b2
  • (ab)2=a22ab+b2
Bemærk, at både a og b kan være tal og algebraiske udtryk. F.eks. hvis vi vil udregne (x+5)2, så er a=x og b=5, og så får vi:
(x+5)2=x2+2(x)(5)+(5)2=x2+10x+25
Du kan tjekke svaret ved at gange (x+5)2 ud.
Den omvendte af denne metode, er en faktorisering. Hvis vi omskriver ligningerne i modsat rækkefølge, kan vi se, hvordan vi faktoriserer polynomier på formen a2±2ab+b2.
  • a2+2ab+b2 =(a+b)2
  • a22ab+b2 =(ab)2
Vi kan bruge den første ligning til at faktorisere x2+10x+25. Her har vi a=x og b=5.
x2+10x+25=x2+2(x)(5)+(5)2=(x+5)2
Udtryk som dette kaldes henholdsvis første og anden kvadratsætning. Navnet kommer fra det faktum, at andengradspolynomiet kan udtrykkes som et kvadrat.
Lad os kigge på nogle eksempler, hvor vi faktoriserer andengradspolynomier med disse kvadratsætninger.

Eksempel 1: Faktorisering af x2+8x+16

Læg mærke til, at både første og sidste led er kvadrattal: x2=(x)2 og 16=(4)2. Læg også mærke til, at det midterste led er det dobbelte produkt af de kvadrerede tal: 2(x)(4)=8x.
Dette fortæller os, at polynomiet passer til første kvadratsætning, og derfor kan vi bruge den ligning til at faktorisere.
a2+2ab+b2 =(a+b)2
Her er a=x og b=4. Vi kan faktorisere polynomiet på følgende måde:
x2+8x+16=(x)2+2(x)(4)+(4)2=(x+4)2
Vi kan tjekke vores faktorisering ved at udregne (x+4)2:
(x+4)2=(x)2+2(x)(4)+(4)2=x2+8x+16

Tjek din forståelse

1) Faktorisér x2+6x+9.
Vælg 1 svar:

2) Faktorisér x26x+9.
Vælg 1 svar:

3) Faktorisér x2+14x+49.

Eksempel 2: Faktorisering af 4x2+12x+9

Det er ikke altid, at den ledende koefficient i et polynomium er 1.
F. eks. i 4x2+12x+9 er både første og sidste led kvadrattal: 4x2=(2x)2 og 9=(3)2. Læg mærke til, at det midterste led er to gange produktet af de kvadrerede tal: 2(2x)(3)=12x.
Fordi ovenstående forhold er tilstede, passer 4x2+12x+9 til første kvadratsætning. Vi kan derfor bruge den til at faktorisere udtrykket.
a2+2ab+b2 =(a+b)2
I dette tilfælde er a=2x og b=3. Polynomiet faktoriseres på følgende måde:
4x2+12x+9=(2x)2+2(2x)(3)+(3)2=(2x+3)2
Vi kan vores faktorisering ved at udregne (2x+3)2:

Tjek din forståelse

4) Faktorisér 9x2+30x+25.
Vælg 1 svar:

5) Faktorisér 4x220x+25.

Udfordrende opgaver

6) Faktorisér x4+2x2+1.

7) Faktorisér 9x2+24xy+16y2.

Vil du deltage i samtalen?

Ingen opslag endnu.
Forstår du engelsk? Klik her for at se flere diskussioner på Khan Academys engelske side.